Kurs operatora maszyn do stabilizacji gruntów – klasa III wszystkie - Ośrodek Szkolenia Zawodowego Rzeszów
Kurs operatora maszyn do stabilizacji gruntów

Maszyny do stabilizacji gruntów
– klasa III wszystkie

Kategorie: Maszyny do robót drogowych

Zaplanowane terminy:

Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Uprawnienia operatora maszyn do stabilizacji gruntów klasy III wszystkie uprawniają do obsługi wszystkich maszyn do stabilizacji gruntów – bez ograniczeń.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn do stabilizacji gruntów klasy III wszystkie. Absolwent szkolenia pozna budowę i zasadę pracy poszczególnych zespołów i układów maszyn do stabilizacji gruntów dróg oraz przepisy BHP dotyczące ich eksploatacji. Ponadto będzie potrafił bezpiecznie i efektywnie wykonywać zadania produkcyjne, racjonalnie eksploatować maszynę w pracy i obsłudze codziennej oraz współpracować z innymi rodzajami maszyn. Uczestnik posiądzie umiejętność samodzielnego wykonywania zadań, podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

Sposób realizacji szkolenia:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Co zawiera szkolenie:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych

Program szkolenia:

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej w następujących modułach:

 1. BHP ogólne dla wszystkich maszyn
 2. Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 3. Maszyny do stabilizacji gruntów przedmioty specjalistyczne klasa III
  • Ogólna budowa i obsługa maszyn do stabilizacji gruntów
  • Technologia robót realizowanych maszynami do stabilizacji gruntów
  • Zajęcia praktyczne wykonywane maszynami do stabilizacji gruntów

Pakiety szkoleń:

W zależności od Państwa potrzeb istnieje możliwość łączenia wybranych szkoleń w pakiety. Dzięki temu można zrealizować dwa lub więcej wybranych szkoleń w promocyjnej cenie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami w tej sprawie.

Czas trwania:

Od 67 do 134 godzin

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Ukończony 18 rok życia
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. 2001 r., Nr 118, poz. 1263 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 roku (Dz.U. 2020r., poz. 1461)

Egzamin państwowy:

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej w następujących modułach:

 1. BHP ogólne dla wszystkich maszyn
 2. Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 3. Maszyny do stabilizacji gruntów przedmioty specjalistyczne klasa III
  • Ogólna budowa i obsługa maszyn do stabilizacji gruntów
  • Technologia robót realizowanych maszynami do stabilizacji gruntów
  • Zajęcia praktyczne wykonywane maszynami do stabilizacji gruntów