Walce drogowe – klasa II wszystkie - Ośrodek Szkolenia Zawodowego Rzeszów
Kurs operatora na walce drogowe

Walce drogowe
– klasa II wszystkie

Kategorie: Maszyny do robót drogowych

Zaplanowane terminy:

Uwaga: Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość zmiany jego terminu z powodu nie zebrania się wystarczającej liczby chętnych osób.

Uprawnienia operatora walców drogowych dróg klasy II wszystkie uprawniają do obsługi wszystkich walców drogowych – bez ograniczeń.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora walców drogowych klasy II wszystkie. Absolwent szkolenia pozna budowę i zasadę pracy poszczególnych zespołów i układów walców drogowych oraz przepisy BHP dotyczące ich eksploatacji. Ponadto będzie potrafił bezpiecznie i efektywnie wykonywać zadania produkcyjne, racjonalnie eksploatować maszynę w pracy i obsłudze codziennej oraz współpracować z innymi rodzajami maszyn. Uczestnik posiądzie umiejętność samodzielnego wykonywania zadań, podejmowania decyzji i brania odpowiedzialności za wykonywaną pracę.

Sposób realizacji szkolenia:

Terminarz spotkań staramy dopasować się do oczekiwań uczestników – oferujemy możliwość odbywania szkolenia w trybie dziennym lub weekendowym.

Co zawiera szkolenie:

 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne
 • Organizacja i przeprowadzenie egzaminu państwowego
 • Dostęp do materiałów szkoleniowych i pomocy dydaktycznych

Program szkolenia:

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej w następujących modułach:

 1. BHP ogólne dla wszystkich maszyn
 2. Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 3. Walce drogowe przedmioty specjalistyczne klasa II
  • Ogólna budowa i obsługa walców drogowych
  • Technologia robót realizowanych walcami drogowymi
  • Zajęcia praktyczne wykonywane walcami drogowymi

Pakiety szkoleń:

W zależności od Państwa potrzeb istnieje możliwość łączenia wybranych szkoleń w pakiety. Dzięki temu można zrealizować dwa lub więcej wybranych szkoleń w promocyjnej cenie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami w tej sprawie.

Czas trwania:

Od 66 do 102 godzin

Wymagania stawiane kandydatom:

 • Ukończony 18 rok życia
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych” (Dz.U. 2001 r., Nr 118, poz. 1263 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 roku (Dz.U. 2020r., poz. 1461)

Egzamin państwowy:

Szkolenie zakończy się egzaminem państwowym przed komisją Sieć Badawcza Łukasiewicz Warszawski Instytut Technologiczny. Egzamin składa się z części praktycznej oraz teoretycznej. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z obu części egzaminu, uczestnik otrzymuje świadectwo oraz książkę operatora (format plastikowej karty) wraz z wpisem: walce drogowe klasa II wszystkie. Uzyskane uprawnienia są bezterminowe.